Skip to content

De  begeleiding

Onze werkwijze

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen telefonisch worden aangemeld of via het aanmeldingsformulier op deze site. Hierbij wordt kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd. Wanneer een leercoach plek heeft, wordt telefonisch contact met je gezocht. Voor informatie over de eventuele wachttijd kun je ons bellen. 

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken we kennis met elkaar. De leercoach verzamelt alle relevante gegevens en zet samen met jou een duidelijke hulpvraag op papier. Vervolgens wordt er samen bekeken wat we kunnen betekenen voor jou en jouw kind.

Onderzoek en/of observatie

Door middel van een test, toets en/of observatie onderzoeken wij wat het huidige niveau van jouw kind is op verschillende leergebieden en bepalen we het lees- en spellingsniveau. Vervolgens bekijken we wat de manier van leren is van jouw kind en onderzoeken we welke leerstrategie voor jouw kind het meest effectief zou zijn.

De behandeling

We vinden het voor de behandeling van groot belang om nauw contact te onderhouden met ouders en/of school. Daarom reserveren wij een gedeelte van de behandeltijd om jou/jullie en/of school wekelijks te informeren en aan te geven wat hun bijdrage kan zijn in de behandeling.


Leren Leren

Kost het leren leren jou of je kind ook zoveel moeite? Samen Slim Leren geeft trainingen in Leren Leren voor zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren en MBO/HBO studenten. Door de training krijg je meer grip op je eigen leersucces.

Geen RT of extra begeleiding op school mogelijk?

Als de leerkracht van je kind aangeeft dat het niet zo lekker loopt op school en school geen extra ondersteuning kan bieden,  dan kunnen onze leer-coaches jouw kind de hulp bieden die het nodig heeft. 


Logopedie

Wanneer er sprake is van (onderliggende) taalproblematiek dan kunnen onze leercoaches/logopedisten onderzoek doen. Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekering.


Zelfvertrouwen

De kinderen die moeite hebben in de klas krijgen ook vaak last van verminderd zelfvertrouwen. Hierdoor zitten deze kinderen nóg minder lekker in hun vel. Tijdens onze begeleiding wordt hier volop aandacht aan gegeven om ervoor te zorgen dat zij succes ervaren en weer in hun kracht komen te staan.

Tarieven

Indien er sprake is van een (onderliggend) logopedisch probleem dan zal behandeling hiervan in principe volledig worden vergoed door de basisverzekering.

Indien er geen logopedisch probleem is dan zal de begeleiding voor eigen rekening zijn.

Het onderzoek om te bepalen of er sprake is van een logopedische achtergrond van de problemen wordt in bijna alle gevallen vergoed. Meer informatie over vergoeding via de zorgverzekering is te verkrijgen bij onze administratie.

De logopedische ondersteuning wordt verzorgd door een logopedist die tevens werkzaam is bij Sprekend Logopedie.

De tarieven voor de begeleiding door onze leercoaches:

Intake          Gratis
30 minuten          42,50
45 minuten          60,00

60 minuten

Toeslag bij behandeling aan huis / op school   

          77,50

          15,00

Verslag

Telefonisch consult (per 15 min.)

          77,50

          15,00

Gesprek school, oudergesprek
en/of evaluatiegesprek van ca. 1 uur
          77,50

De tarieven voor de trainingen Leren Leren staan vermeld onder de trainingen.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 onder aktenummer 159/2000.

  1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond -zonder korting- opeisbaar.
  2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf.
  3. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet.
  4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
  5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
  6. Indien door de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.
  7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
  8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeid gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een maximum van € 25,– (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
  9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
  10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Wat cliënten van ons vinden

Wat zijn we blij met de hulp van Colette. Bram heeft meer zelfvertrouwen en staat eindelijk in zijn kracht. Moeder van Bram (9)
We zijn erg blij met de professionele begeleiding die onze dochter Mila heeft gekregen. Mila voelde zich uitstekend op haar gemak. Wij als ouders hebben het als erg prettig ervaren dat de leerstof van school nog eens 1 op 1 werd doorgenomen. Vader van Mila (10)
Onze dochter Emma is erg gegroeid door de individuele begeleiding van Lieke. Haar lezen en spelling is gelukkig weer op niveau. We zijn blij dat Emma weer met plezier naar school gaat. Moeder van Emma (10)
Dankzij de begeleiding zijn bij onze zoon (10) diverse kwartjes gevallen op rekengebied. Een andere manier van aanpak heeft voor hem veel duidelijk gemaakt. Vader van James (10)
Het was niet altijd gemakkelijk, maar Sanne heeft gemerkt dat ze niet dom is, maar via een andere route leert. Hier zijn wij als ouders erg dankbaar voor. Moeder van Sanne (11).
Onze zoon heeft enorme stappen gemaakt. Niet alleen op het gebied van leren, maar ook op het gebied van zelfvertrouwen en zelfinzicht. Moeder van Raf (12)
Wij als ouders en ook de leerkracht was ongerust over de afbuigende leercurve die onze zoon liet zien. Fijn dat er door jullie onderzoek en begeleiding weer een stijgende lijn in zijn leren zichtbaar is. Moeder van Sam (11)
Previous
Next