Skip to content

Over de praktijk

Onze Praktijk

Samen Slim Leren heeft locaties in Maarssen-Dorp, Breukelen, Loosdrecht, Maarssenbroek en Utrecht. Wij zijn een moderne, professionele praktijk die kinderen ondersteuning biedt bij hun unieke, persoonlijke leerproces.

Het is onze missie om leren weer leuk te maken. Om dit te bereiken bieden wij trainingen aan in leren leren en helpen we kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op school met (begrijpend) lezen, spelling, rekenen en taal.

Samen Slim Leren is onderdeel van de overkoepelende praktijk Logopedie & Leren. Onder deze naam bevinden zich naast Samen Slim Leren nog drie andere gespecialiseerde praktijken, te weten Logopedie op Maat, Baas over Dyslexie en Sprekend Logopedie.

De collega’s van Sprekend Logopedie helpen kinderen en volwassenen in de regio op alle logopedische gebieden zodat ieder optimaal kan communiceren met de wereld.

De collega’s van Logopedie op Maat helpen kinderen met een verstandelijke beperking om duidelijk te communiceren zodat meer mensen hen kunnen begrijpen en verstaan.

De collega’s van Baas over Dyslexie helpen kinderen met (ernstige) dyslexie om lezen en spellen beter onder de knie te krijgen zodat zij meer zelfvertrouwen krijgen en weer met plezier naar school gaan.

Kwaliteit

Vrijwillige Kwaliteitstoets

Sprekend Logopedie heeft meerdere keren de Vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie behaald. De kwaliteitstoets is een instrument voor logopedisten die werken in de eerstelijnszorg. De kwaliteitstoets is een kwaliteitsinstrument dat de basiskwaliteit van logopedie toetst zoals deze is vastgelegd in de geldende richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging voor logopedisten (de NVLF) en wat is vastgelegd in wet- en regelgeving. De toets maakt de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk. Dit gebeurt via een onafhankelijk onderzoek, ook wel ‘audit’ genoemd. In de kwaliteitstoets wordt als het ware een foto van de praktijk genomen. Alle processen die van belang zijn voor de praktijkvoering worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de praktijk, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, gebruik van NVLF-richtlijnen en de wijze waarop u het methodisch handelen zichtbaar maakt. Door dossiers te beoordelen wordt ook het niveau van methodisch handelen in kaart gebracht.

Kwaliteitscyclus

Vanaf 2020 neemt Sprekend Logopedie deel aan de kwaliteitscyclus logopedie. De kwaliteitscyclus is een doorontwikkeling van de kwaliteitstoets logopedie. Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus logopedie is de zelfevaluatie, het werken aan doelen passend bij de praktijk (maatwerk) en het continu optimaliseren en verbeteren. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar daarna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een auditor. Hierdoor ontstaat een 3-jarige cyclus waarin reflecteren en verbeteren centraal staan.

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Alle logopedisten van Sprekend Logopedie staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). In de gezondheidszorg is transparantie en inzichtelijkheid steeds belangrijker. Cliënten hebben steeds meer mogelijkheid om hun eigen behandelaar te kiezen. Deze keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan je het beste terecht voor welke behandeling? Het KP biedt uitkomst door het individueel keurmerk. Het register registreert eenmalig of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Daarna wordt actuele kennis en ervaring iedere vijf jaar geregistreerd. De paramedicus behoudt de kwaliteitsregistratie alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan.

NVLF

Alle logopedisten van Sprekend Logopedie zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie, de NVLF. Deze vereniging neemt deel aan onderzoeken die relevant zijn voor de logopedie, doet aan richtlijn- en protocolontwikkeling en werkt daarbij samen met hogescholen en universiteiten. De NVLF onderhoudt een eigen netwerk van kwaliteitskringen waarin collegiale uitwisseling plaatsvindt. Al onze logopedisten nemen deel aan één van deze kwaliteitskringen. De NVLF participeert ook in het bestuur van het KP. Zij volgt alle ontwikkelingen op gebied van kwaliteitsbeleid in de zorg en het onderwijs, informeert leden over de gevolgen en reageert daar waar nodig op door eigen onderzoek en beleidsontwikkeling. Je kunt denken aan onderwerpen als certificering, kwaliteit- of prestatie-indicatoren, patiënt ervaring, patiëntveiligheid etc. Onderwerpen die voor een logopedist van belang zijn of kunnen worden.

 

Klantervaringsonderzoek

Sprekend Logopedie hecht veel waarde aan jouw ervaring wanneer het gaat om onze logopedische zorg. Daarom maakt onze logopediepraktijk gebruik van het klantervaringsonderzoek van QDNA. Is het behandeltraject afgerond, dan bieden wij dit onderzoek per e-mail aan. Je geeft hiervoor vooraf toestemming in de behandelovereenkomst. Dit onderzoek heeft betrekking op informatievoorziening, omgang, behandelproces, participatie en therapietrouw. De afname, uitkomst en verwerking van dit onderzoek zijn onafhankelijk, anoniem en vertrouwelijk. Deelname stellen wij dan ook op prijs.

NIVEL

Heb je vragen? Of wil je meer weten over ons beleid? Neem contact op met onze officemanager op het telefoonnummer van de praktijk 0346 555773.

Voor het optimaliseren van de gezondheidszorg werkt Sprekend Logopedie samen met NIVEL Zorgregistratie, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg.

Het doel van het NIVEL is beeldgeven aan de landelijke gezondheid en het zorggebruik van de Nederlandse bevolking. Dit is belangrijk voor de verbetering van de zorg. Het NIVEL gebruikt gegevens die je zorgverlener vastlegt over gezondheidsklachten en behandeling. Een overzicht van de gegevens die het NIVEL van je zorgverlener ontvangt vind je op hun website.

Bezwaar?
Heb je bezwaar tegen het gebruik van je gegevens? Laat dit weten aan je logopedist van Sprekend Logopedie. NIVEL zorgregistraties gebruikt je gegevens in dat geval niet. Meer informatie vind je in de brochure.

Visie

Sprekend Logopedie is een dynamische, lerende organisatie waar met een enthousiast team op klantvriendelijke en professionele wijze logopedische zorg op maat wordt geboden en waarbij met zorgvuldigheid wordt omgegaan met relaties.

Onze visie is om vanuit onze passie voor de logopedie zo veel mogelijk zorg op maat te leveren aan kinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen in onze maatschappij. Een maatschappij waarin volgens ons de druk op de communicatie, het leren & presteren erg groot is. Wat ons betreft heeft ieder kind het recht om zich op zijn eigen manier optimaal te ontwikkelen.

Wij willen kinderen zo goed mogelijk ondersteunen in hun spraak- en taalontwikkeling zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Daarbij zijn wij van mening dat de nauwe betrokkenheid de kwaliteit van de behandeling ten goede komt en dus willen wij daar waar mogelijk de ouders bij de behandeling betrekken.

Samenwerking

Samenwerking is noodzakelijk om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving (ouders, partner etc.) kan contact met andere betrokkenen (personen of instanties) ook van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan:

• Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureau arts, KNO-arts, tandarts of neuroloog
• Een paramedicus, zoals (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist
• Leerkrachten en/of begeleiders van reguliere (voor)scholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen
• Leerkrachten en/of begeleiders van speciale (voor)scholen, medisch kinderdagverblijven
• Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting MEE, de Koninklijke Auris Groep en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Wanneer dit van belang is voor de optimale behandeling van je kind werkt Sprekend Logopedie nauw samen met andere disciplines.

Kosten

Individuele logopedische behandeling wordt, mits er een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist is, volledig vergoed door de zorgverzekering.

Wij kunnen bij alle zorgverzekeringen direct declareren, waardoor u geen rekeningen zult ontvangen voor de reguliere logopedische behandelingen. Indien u een andere dienst heeft afgenomen dan zult u de rekening zelf ontvangen. Bij een logopedische behandeling zal de verwijzing, de zorgverzekeringspas en legitimatie moeten worden meegenomen naar de eerste afspraak.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering.

Sprekend Logopedie heeft er vanaf 2019 voor gekozen om geen contract meer te sluiten met zorgverzekeraar Caresq (Promovendum, Besured, National Academic, iptiQ, EUcare, Aevitae, Aon en Caresco). Wij zijn het niet eens met de voorwaarden die Caresq stelt, waaronder wij onze zorg zouden moeten leveren. Daarom hebben wij besloten om geen contract te sluiten met Caresq.
Indien jullie bij Promovendum, Besured, National Academic, iptiQ, EUcare, Aevitae, Aon of Caresco verzekerd zijn dan kunnen jullie nog steeds van onze logopedische zorg gebruik maken, echter jullie zullen dan niet alles vergoed krijgen van de zorgverzekering en een eigen bijdrage moeten betalen. Indien jullie hier meer informatie over wensen dan kunnen jullie contact met ons opnemen.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 onder aktenummer 159/2000.

  1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond -zonder korting- opeisbaar.
  2. Gereserveerde tijd voor behandeling(en), welke niet tenminste 24 uur van tevoren is/zijn afgezegd kan/kunnen in rekening worden gebracht. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn geschied, anders zal de afspraak in rekening worden gebracht. Hiervoor kan maximaal het tarief voor niet nagekomen afspraken, vastgelegd in de CTG bepalingen, worden gehanteerd. De nota hiervoor zal worden gericht aan de patiënt/cliënt zelf.
  3. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 4 genoemde termijn niet.
  4. Indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (invorderingskosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
  5. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
  6. Indien door de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger een machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel een getekende acceptgiro of betalingsopdracht is afgegeven aan de logopedist, dan wordt hiervan eerst of omstreeks de twintigste dag na datum van facturering gebruik gemaakt.
  7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
  8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeid gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een maximum van € 25,– (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief belasting. Deze kosten komen te allen tijde voor rekening van de patiënt.
  9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
  10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor een bevoegde rechter verbonden aan de arrondissementsrechtbank waaronder de logopedist ressorteert. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van een kantonrechter, is betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Klachten

Sprekend Logopedie streeft naar een hoge kwaliteit van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Sprekend Logopedie, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw behandelend logopedist bij Sprekend Logopedie.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Sprekend Logopedie een klachtenprocedure, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De procedure

1. Klacht indienen

U kunt uw klacht schriftelijk bij Sprekend Logopedie indienen per e-mail: praktijk@sprekendlogopedie.nl. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen

De klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris van Sprekend Logopedie, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Ook intern zal de klacht besproken worden. Indien nodig of wenselijk zal er een afspraak met u gemaakt worden voor een gesprek.

3. Uitspraak

Op basis van de verzamelde informatie komt Sprekend Logopedie tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Sprekend Logopedie gaat ondernemen. In alle gevallen wordt de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?

Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Sprekend Logopedie zal zich vervolgens beraden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak van Sprekend Logopedie.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Wanneer u vindt dat de klacht door de medewerkers en klachtenfunctionaris van Sprekend Logopedie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het klachtenloket Paramedici (KLP). Via onze beroepsvereniging, de NVLF, zijn wij aangesloten bij het Klachtenloket Paramedici (KLP). Voor relevante informatie verwijzen wij u naar klachtenloketparamedic.nl

Sommige situaties zijn uitgezonderd van de klachtenprocedure; bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over een factuur.
Hiervoor kunt u terecht bij de administratie van Sprekend Logopedie.

Algemene logopedische informatie
www.nvlf.nl
www.logopediestart.nl

Voor dyslexie, lees- en spellingsproblemen
www.zorgwijzer.nl
www.dedicon-educatief.nl

Voor voorgelezen schoolboeken
www.balansdigitaal.nl
www.woordkasteel.com

Voor gebaren
www.kentalis.nl
www.gebarencentrum.nl
www.auris.nl

Voor de interactieve stotterscreeninglijst online
http://archief.ouders.nl//lstotter.htm

Voor Down Syndroom
www.downsyndroom.nl
www.stichtingscope.nl

Eet- en drinkproblemen
www.prelogopedie.nl

Overigen
www.hanen.org
www.autisme.nl
www.nssi.nl